Lokesvej 22, 8230 Åbyhøj

Publiceret 03-06-2020

Bygningstype: Institution
Størrelse: 800 m²
Forventet ibrugtagning: Maj 2022
Budgetinterval: 21 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

På en nuværende naturgrund beliggende imellem et erhvervsområde og et rekreativt område centralt i Aarhus, skal der opføres en seks-gruppers institution. Grunden er ca. 5500 m². Bygningen forventes af udgøre 1200 m². Jf. Aarhus Kommunes Areal- og funktionsprogram bygges institutioner fleksibelt, så de både kan rumme fuld kapacitet til vuggestuebørn eller børnehavebørn. Typisk normeres seks gruppers institutioner til 2x13 vuggestuebørn og 4x22 børnehavebørn.

Bygherre og samarbejdspartnere

Aarhus Kommune, Børn og Unge Planlægning

Bygherre

aarhus.dk

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

Aarhus Kommune ønsker at gå forrest på vejen mod et fossilfrit samfund, og har derfor sat et ambitiøst mål om at være CO2-neutral i 2030. Målsætningen kræver en bred og klimaorienteret omstilling, der involverer borgere, virksomheder og alle kommunens magistrater og afdelinger.

I Børn og Unge Planlægning varetager vi opgaven med at udbygge og vedligeholde kommunens samlede bygningsmasse på skole- og institutionsområdet. Vi har en stærk tradition for løbende at udvikle vores bygninger, så de understøtter og bidrager til såvel den byggetekniske som den pædagogiske udvikling i samfundet. Et vigtigt fokusområde herunder er at sikre et godt indeklima, da det er en premisse for at opnå god trivsel og læring i det byggede miljø. Gennem inddragelse af brugerne i udarbejdelsen af de fysiske rammer, er der stort fokus på at skabe byggerier, der ikke kun teknisk og materialemæssige er holdbare, men også funktionelt bæredygtige.

På baggrund af befolkningstilvæksten i Aarhus Kommune står vi i de kommende år over for at skulle planlægge og opføre såvel nye skoler som daginstitutioner. Vi ser den frivillige bærdygtighedsklasse som et vigtigt redskab til, på bygningsområdet, at nå kommunens målsætning om at blive fossilfri i 2030. Som professionel bygherre med et konstant flow af byggeprojekter, er det derfor afgørende for os at få oparbejdet et erfaringsgrundlag med den frivillige bæredygtighedsklasse, som vi kan trække på i fremtidige byggeprojekter.

Aarhus Kommune prioriterer vidensdeling på tværs af magistraterne og vi har et løbende samarbejde og en erfaringsudveksling med de øvrige enheder, der gennemfører byggeri. Vi vil derfor prioritere formidling af de opsamlede erfaringer med den frivillige bæredygtighedsklasse. Da effekterne af de enkelte temaer i den frivillige bærdygtighedsklasse endnu er ukendte, ønsker vi at få så bredt et erfaringsgrundlag som muligt. Vi ser derfor et potentiale i at samle de 7 temaer, der ikke vedrører boligbyggeri i tre kategorier:

En kategori med temaerne som knytter sig til indeklima og drift

  • Driftsstrategi for opretholdelse af indeklimaet
  • Dokumentation af problematiske stoffer
  • Afgasninger til indeklimaet
  • Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

En der berører byggeprocessens ressourcer

  • Ressourceanvendelse på byggepladsen

En kategori med temaerne omkring totaløkonomi og livscyklus

  • Livcyklusvurdering
  • Totaløkonomisk analyse

Vi ønsker derfor at bidrage med tre individuelle projekter, der hver tilknyttes én af de tre opstillede kategorier. Vi vil prioritere, at der sker en løbende vidensopsamling på de tre projekter og tilstræbe ensartet evaluering, så erfaringerne fra projekterne også vil kunne bruges internt til en fremtidig kvalificering af bæredygtigt byggeri i Aarhus Kommune.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering - -
Ressourceanvendelse på byggepladsen X -
Totaløkonomisk analyse - -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet - -
Dokumentation af problematiske stoffer - -
Afgasninger til indeklimaet - -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet - -
Støj fra ventilationssystemer i boliger U
Rumakustik i boliger U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger