Afgasninger til indeklimaet

Inden ibrugtagning af en bygning må formaldehydindholdet i indeluften højst være 100 μg/m3, og TVOC i indeluften må højst være 1.500 μg/m3. Kravet skal dokumenteres ved måling.

Målingerne gennemføres i et antal rum, som afhænger af bygningstype og -størrelse.

Det er særligt formaldehyd og andre lignende flygtige organiske forbindelser (VOC’er), herunder opløsningsmidler i byggematerialer, som kan påvirke brugernes sundhed og deres oplevelse af bygningen negativt.

Kravet indføres for at dokumentere bygningens luftkvalitet i indeklimaet og for at sikre, at bygningen ved indflytning har en god luftkvalitet til gavn for et bedre indeklima og øget sundhed og trivsel blandt brugerne.

De byggematerialer, som en bygning er opført med, vil særligt i begyndelsen af bygningens levetid kunne medføre en forringet luftkvalitet pga. afgasning.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne koncentrationen af formaldehyd eller andre VOC’er i det færdige byggeri, fx i forbindelse med projekteringen. Mængden af problematiske stoffer i indeklimaet kan alene måles i det færdige byggeri.

Materialer, som i betydende omfang afgiver formaldehyd eller andre VOC’er bør derfor undgås, hvis ikke materialet er absolut nødvendigt for bygningsdelens funktion.

Et større fokus på formaldehyd og andre flygtige organiske forbindelser i forbindelse med projektering og indkøb af byggevarer vil ofte medføre et bedre indeklima ved ibrugtagning.

Se krav og vejledning her