Aarhus

Bæredygtighedsklassen set i forhold til bygningsreglementet

En væsentlig del af de eksisterende bestemmelser i bygningsreglementet regulerer bæredygtighed, herunder fx bestemmelser om tilgængelighed, indeklima, holdbarhed, sikkerhed og bygningers energibehov.

Vejledningen om den frivillige bæredygtighedsklasse er et selvstændigt og frivilligt redskab til at gøre byggeriet mere bæredygtigt end det, der følger af kravene i bygningsreglementet.

Når de enkelte elementer i den frivillige bæredygtighedsklasse omtales som krav, skal det ses i lyset af, at hensigten med klassen er, at samtlige krav anvendes for et byggeri. Det er således frivilligt at indgå i klassen, men det forudsættes, at samtlige krav følges. Hvor en bygherre ikke har mulighed for at efterleve enkelte krav, bør dokumentationen for de enkelte krav suppleres af en forklaring herfor, som kan indgå i evalueringen af klassen.

Dokumentationen skal indsendes selvstændigt via temasiden fbktest.dk og har ikke sammenhæng med den kommunale byggesag. Der er derfor ikke pligt til at dokumentere, at kravene i bæredygtighedsklassen er overholdt i den kommunale byggesagsbehandling, hvis man som bygherre ønsker at teste bæredygtighedsklassen.

Læs mere om indsendelse af dokumentation for opfyldelse af bæredygtighedsklassens krav under kapitel 3, Test af den frivillige bæredygtighedsklasse.

Tabel 1. Overblik over klassens krav sammenholdt med bygningsreglementet

 

Krav i bæredygtighedsklassen

Krav i bygnings- reglementet

(BR) 

 

Livscyklusvurdering

– bygningens

samlede

klimapåvirkning

Ved ansøgning om
byggetilladelse og
ved færdigmelding
af en bygning skal
der foreligge en hhv.
indledende og endelig
livscyklusvurdering
(LCA*), som vurderer
bygningens samlede
klimapåvirkning. 

BR indeholder pr. 1. januar 2023
krav til bygningers klimapåvirkning.
Klimakravet indeholder ikke modulerne
A4, A5 og udearealer som afprøves i
bæredygtighedsklassen.

 

 

Ressourceanvendelse

på byggepladsen

Transport, energiog
vandforbrug på
byggepladsen samt
mængden af byggeaffald
skal måles,
registreres og
dokumenteres.
Transport, energiforbruget
og byggeaffald
opgøres og benyttes
i den endelige LCAberegning
ved færdigmelding
af byggeriet.
Vandforbruget på
byggepladsen
afrapporteres separat.

BR indeholder ikke krav
om ressourceforbrug på
byggepladsen.
Der er krav om bl.a.
sikkerhed for personer
og bygninger på og
omkring byggepladsen,
brandværnsforanstaltninger,
gener på anden
grund og beskyttelse af
fugtfølsomme byggematerialer.

Totaløkonomisk

analyse – omkostninger

til opførelse, drift

og vedligehold

Ved færdigmelding af
en bygning skal der
foreligge beregninger af
totaløkonomi (LCC**)
for mindst tre væsentlige
valg, hvor to eller flere
alternativer sammenlignes
for hvert af de tre
valg.

De totaløkonomisk
væsentlige valg, der
foretages af bygherre,
kan fx være det bærende
system i bygningen,
vinduer og facadebeklædning.

BR indeholder ikke
krav om beregning af
totaløkonomi, men blandt
andet energikravene i
bygningsreglementet er
fastlagt ud fra, hvad der
er totaløkonomisk
fordelagtigt.

Drifts- og vedligeholdelses-

plan for opretholdelse

af indeklimaet

Inden ibrugtagning
af en bygning skal der
foreligge en drifts- og
vedligeholdelsesplan
for indeklimaet.
Drifts- og vedligeholdelsesplanen
skal forholde
sig til indeklimaet ud fra
rummene og brugernes
behov, sekundært hertil
skal et lavt energiforbrug
sikres.

BR indeholder krav om
rensning, drift og ved-
ligehold af ventilationssystemer.
For tekniske
installationer gælder, at
kravene i bygningsreglementet
skal opretholdes
i hele bygningens levetid,
og at der skal foreligge
en drifts- og vedligeholdelsesmanual.

BR indeholder derudover
krav om funktionsafprøvning
af de tekniske
installationer
med henblik på at efterprøve
og dokumentere, at
de ved ibrugtagning
fungerer efter hensigten
og opfylder de relevante
minimumskrav.

 

 

Dokumentation af

problematiske stoffer

Ved færdigmelding
af en bygning skal der
foreligge en komplet
samling sikkerhedsdatablade
for alle de materialer, hvor der
er krav om sikkerhedsdatablad
i kemikalieog
arbejdsmiljølovgivningen
med flere. Sikkerhedsdatablade
indsamles digitalt og
indeholder en entydig
reference til, hvor i
bygningen materialerne
er anvendt.

BR indeholder krav, der
retter sig mod forureninger
fra byggematerialer,
dog alene rettet mod for-
ureninger af indeklimaet.
Regulering vedrørende
byggematerialers
egenskaber og indhold
af problematiske stoffer
er relateret til byggevareforordningen
og REACHforordningen,
som er EU’s kemikalielovgivning.

 

 

Afgasninger

til indeklimaet

Inden ibrugtagning af
en bygning må formaldehydindholdet
i indeluften
højst være 100 μg/m3,
og TVOC*** i indeluften
må højst være 1.500 μg/
m3. Kravet skal dokumenteres
ved måling.

BR indeholder ikke
specifikke krav til ind-
holdet af VOC’er, dog
henviser i vejledningsteksten
til BR til WHO’s
anbefalinger om, at det
samlede formaldehydniveau
i indeluften ikke
overstiger 100 μg/m3.
BR indeholder generelle
bestemmelser om
forureninger
fra bygge-
materialer samt under-
grunden. Der indgår
desuden et specifikt
krav om træbaserede
pladers afgasning
af formaldehyd og et
specifikt krav vedrørende
indhold af den
radioaktive gasart
radon i indeluften.

 

 

Detaljeret eftervisning

af dagslysniveauet

I arbejdsrum og
beboelsesrum
(soveværelser og
børneværelser undtaget),
skal dagslyskravet
i bygningsreglementet
dokumenteres ved
brug af en timebaseret
metode for simulering
af dagslysniveauet.

BR indeholder krav
om, at rum skal have en
sådan tilgang af dags-
lys, at de er tilstrækkelig
belyste. I den forbindelse
henviser BR til to metoder
for dokumentation.

Den ene metode baserer
sig på glasarealet ift.
gulvarealet med korrek-
tion for skyggende
omgivelser
v., mens
den anden metode er en
timebaseret simulering
af dagslysforholdene.

 

 

Støj fra ventilations-

systemer i boliger

I boligers opholdsrum
må støjniveauet
LAeq**** fra ventilationssystemer
højst være
25 dB.

BR indeholder krav om,
at boliger generelt skal
opfylde klasse C i DS 490,
svarende til 30 dB.

 

 

Rumakustik

i boliger

For boliger må efterklangstiden
T i opholdsrum med gulvareal
på mindst 20 m2 højst
være 0,6 s.

BR indeholder et
generelt funktionskrav
om, at bygninger skal
have sundheds- og
komfortmæssigt tilfreds-
stillende lydforhold.

Der er ikke specifikke
krav til efterklangstiden
indvendigt i boliger, dog
nævnes en efterklangstid
på 0,6 sek. som
forslag til projekteringsværdi
for større opholds-
rum i vejledningsteksten
til BR.

 

Video

Introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse (3:50 min.)