Dokumentation af problematiske stoffer

Ved færdigmelding af en bygning skal der foreligge en komplet samling sikkerhedsdatablade for alle de materialer, hvor der er krav om sikkerhedsdatablad i kemikalie- og arbejdsmiljølovgivningen med flere. Sikkerhedsdatablade indsamles digitalt og indeholder en entydig reference til, hvor i bygningen materialerne er anvendt.

Kravet indføres for at opnå et bedre vidensgrundlag, når bygningsdele udskiftes, eller bygningen nedrives ved endt levetid. Det gør det muligt at frasortere byggematerialer, som indeholder problematiske stoffer og vurdere muligheden for genbrug eller genanvendelse af materialerne. På sigt kan det derfor bidrage til øget cirkulær økonomi i byggeriet.

Større fokus på sikkerhedsdatabladene vil yderligere skabe en øget bevidsthed om materialevalget i forbindelse med projektering og udførelse af bygningen. Der dannes et bedre grundlag for at vælge materialer uden indhold af problematiske stoffer til gavn for et bedre indeklima og øget sundhed og trivsel blandt brugerne.

Sikkerhedsdatabladene for byggematerialerne skal i forvejen være tilgængelige på byggepladsen, når byggeriet opføres. Efter ibrugtagning er der dog ofte kun begrænset tilgængelig viden om, hvilke produkter og materialer der indgår i byggeriet samt deres eventuelle indhold af problematiske stoffer.

Hvis en byggevare indeholder stoffer, der er omfattet af REACHforordningens* krav om sikkerhedsdatablade, skal dette fremgå af sikkerhedsdatabladet. Et sikkerhedsdatablad er et dokument, som ifølge REACH-forordningen skal beskrive forskellige forhold for det specifikke produkt, herunder bl.a. oplysning om indholdsstoffer, fareidentifikation og miljøoplysninger.

Se krav og vejledning her