1. Spørgsmål og svar om livscyklusvurdering (LCA)

Spørgsmål og svar om livscyklusvurdering (LCA)

Den indledende LCA bruges i designfasen til at træffe de rette valg og indikere bygningens miljøpåvirkning. Der er dermed flere antagelser i den indledende LCA.

Afsluttende LCA laves, når byggeriet er færdigt, og den endelige miljøpåvirkning kan dokumenteres. Her kendes de anvendte materialer og ressourceforbruget på byggepladsen.

Energiforbruget fra byggeprocessen skal kun angives samlet. Når der anvendes LCAbyg vil emissionsfaktorer fra et år automatisk blive knyttet til det samlede energiforbrug. Det kan være, at kommende LCAbyg versioner vil gøre det muligt at knytte emissionsfaktorer til det specifikke år, som vil give mere præcise resultater.

For at understøtte en enkel klasse er det valgt, at der kun skal dokumenteres for én betragtningsperiode. Betragtningsperioden på 50 år er valgt grundet international harmonisering, da 50 år anvendes i Level(s) og i et flertal af de europæiske lande.

Den afsluttende LCA bruges til at dokumentere den endelige miljøpåvirkning. De mest optimale valg træffes ved at favne de tre dimensioner i bæredygtigt byggeri. Det vil sige ved at betragte hele bygningen samt træffe de bedste valg ud fra den miljø- og klimamæssige, den sociale og den økonomiske kvalitet.

Det blev valgt ikke at angive forskellige niveauer i kravet om LCA i den frivillige bæredygtighedsklasse, da fokus i første omgang er på selve anvendelsen af og metoden i LCA.

Nej, men eftersom der er meget fokus på klimapåvirkningen, som CO2-ækvivalenter dokumenterer, bliver CO2-ækvivalenter omtalt mest i LCA-kravet. LCA-resultater skal angives i syv øvrige miljøpåvirkningskategorier og ressourceindikatorer.

Kravet går som udgangspunkt på dokumentation, men hvis et materiale indeholder stoffer på kandidatlisten, bør det kun anvendes, hvis det ikke kan udbyttes med et andet, der ikke indeholder stoffer på kandidatlisten.

Transport af byggevarer og jord til byggepladsen indgår i modul A4. Transport mellem byggeplads og øvrige beliggenheder i forbindelse med byggeprocessen skal også dokumenteres.

For de fem byggevarer med den største samlede vægt skal dokumentationen indeholde alle transportformer og afstande i leveringskæden fra produktionssted til byggepladsen.

Transport af de andre byggevarer og jord dokumenteres med den dominerende transportform fra produktionssted til byggepladsen. Ved ukendt transportform skal der vælges ’standard lastbil’, og ved ukendt afstand skal der vælges 500 km for byggevarer og 200 km for og jord.

Modul B1 Brug og B2 Vedligehold er relevante at medtage. Dog mangler der fortsat flere undersøgelser for disse moduler for at få udviklet ensartede metoder.

Nej, der er ikke en straffaktor. EPD’er skal anvendes, hvis de findes for den anvendte byggevare, ellers bruges generisk data.

Der findes i dag ikke meget miljødata for genbrugsmaterialer, hvilket begrænser muligheden for at regne på det. Men brug det endelig for de materialer hvor det findes, og som anvendes i jeres projekt.

Det er et område som forhåbentlig får mere og mere opmærksomhed, og hvor der på sigt udvikles mere miljødata.  

Ja. Læs mere om efterlevelse af den frivillige bæredygtighedsklasse i ombygnings- og renoveringsprojekter.

Se spørgsmål og svar om efterlevelse af den frivillige bæredygtighedsklasse i ombygnings- og renoveringsprojekter.

Emissionsfaktorerne er opdateret i både FBK og LCAbyg. I den første udgave var der en fejl.

Krav om ressourceanvendelse i byggefasen er i første omgang holdt simpelt i LCA-beregningen. Lige nu har vi ikke turen retur med og der tages ikke stilling til om bilerne er halvfyldte eller ej, da der bruges en fast transportform.

Kun afstande, transportform og tilhørende byggevarer skal dokumenteres. Læs mere herom på s. 66 i vejledningen under Ressourceanvendelse på byggepladsen, Transport.

BUILD – Institut for byggeri, by og miljø tilbyder bl.a. kurser og har udviklet en række video-tutorials for LCAbyg version 5, som fører dig gennem værktøjet skridt for skridt.

Styrelsen har derudover, i samarbejde med BUILD, udviklet en supplerende vejledning om LCA i praksis. Det hele kan tilgås under emnet ’Supplerende vejledning og videndeling’.

Det er rigtigt, at klimapåvirkningen fylder en del når der snakkes om LCA for bygninger. I kravet om LCA i FBK skal en bygnings påvirkning dog opgøres i øvrige miljøpåvirkningskategorier og ressourceindikatorer, fx forsuring og total primærenergi. Se Bilag 1: Emissionsfaktorer, Tabel 11.