10. Generelle spørgsmål og svar

Generelle spørgsmål og svar

FBK er en selvstændig vejledning, som fungerer uafhængigt af BR. Hvis man deltager i testen af FBK, skal kravene derfor ikke dokumenteres i byggesagen overfor kommunen, men sendes til BUILD via hjemmesiden FBKtest.dk.

Alle BR’s krav skal dog forsat dokumenteres overfor kommunen. Det vil betyde, at der i nogle tilfælde vil være et overlap i forhold til FBK, fx ift. dagslys.

Der er ikke tale om konkurrerende ordninger og ordningerne kan supplere hinanden.

Ambitionen med FBK er, at den skal være enkel og omkostningslet at anvende af enhver bygherre.

Når FBK på sigt bliver obligatorisk i bygningsreglementet, skal den skabe et nationalt minimumsniveau for bæredygtighed i byggeriet.

Den frivillige bæredygtighedsklasse er efterlevet, når dokumentationen for efterlevelsen af de enkelte krav er overleveret til BUILD via hjemmesiden FBKtest.dk.

Kravet om LCA er fx efterlevet, når der foreligger en indledende og endelig LCA, som vurderer bygningens klimapåvirkning iht. beregningsforudsætningerne, som findes i vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse.

Når der bygges nyt på en grund med en eksisterende bygningsmasse som rives ned, skal den eksisterende bygningsmasse ikke indgå i livscyklusvurderingen af den nye bygning. 

Skal der genbruges materialer fra den eksisterende bygningsmasse kan dette indgå i livscyklusvurderingen, hvis der foreligger miljødata herfor.

Når en eksisterende bygning renoveres, skal den eksisterende bygningsmasse opgøres og indgå i livscyklusvurderingen.

Læs mere herom under Spørgsmål og svar om renoveringsprojekter.

Bæredygtighedsklassens helhedsorienterede fokus på byggeriet kan give bygherre, bygningsejer og bruger værdi i form af:

  • Lavere miljø-og klimapåvirkning
  • Sundere indeklima
  • Holdbar økonomi i både opførelse og drift