Bilag 3: Dokumentationskrav

Tabel  14. Overblik over dokumentationskrav

 

Emne

Dokumentation

Bilag

Inddata Projekt • Ansvarlig for livscyklusvurdering • Byggetilladelse
• Bygherre
• Adresse
• Version af bygningsreglementet
• Dato for påbegyndelse af byggearbejdet • Anmeldelse af byggearbejde
• Dato for ibrugtagning af byggeriet • Ibrugtagningstilladelse
Bygning • Bygningstype: Kontor, skole / institution, hospital, enfamiliehus, rækkehus, etageboligbyggeri, andet (specificeres)  
• Energiklasse (BR18 eller lavenergiklasse) • Be18 resultat rapport
• Energibehov
• Opvarmet areal • Be18 model dokumentation
• Etageareal [m2] • Byggetilladelse
• Etager over terræn [antal]
• Kælderetager [antal]

Bygningsmodel

• Struktur jf. Bilag 2, Tabel 12 eller anden klassifikation

• Resultat rapport

 

• Eventuel dokumentation af faktisk spildmængde

• Levetider af byggevarer jf. SBi 2013:30

• Mængder af byggevarer jf. struktur i Resultatrapport

• Spild: 10%, medmindre andet dokumenteres

• Visuel dokumentation af mængder og materialevalg i det færdige byggeri

• Tegninger

• Dokumentation på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse: Tegninger i myndighedsprojekt og eventuelt supplerende materiale til dokumentation af mængder og materialevalg

Miljødata

(A1-3, B4, C3-4, D)

• Vurdering af kvalitet og repræsentativitet jf. Tabel 4, hvis der anvendes specifikke miljødata

• Redegørelse

 

• Miljøvaredeklarationer

 

• Reference til de pågældende byggevarers følgesedler

• Dokumentation på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse: Ingen vurdering

A4 Transport i forbindelse med opførelse / montering 

• Beregning

• Redegørelse

 

• Følgesedler for alle leverancer til byggeplads

 

• Dokumentation for transport af byggeaffald

• Dokumentation på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse: Ingen vurdering

A5 Opførelse / montering

• Opgørelse af netbaseret energiforbrug jf. Bilag 3: Tabel 15

• Måleraflæsninger, registrering (Bilag 3: Tabel 15), slutregnskab

 

• Redegørelse for brændstofforbrug (kun ved beregning)

 

• Dokumentation for mængde og fraktioner af byggeaffald henholdsvis genbrug / genanvendelse

• Aflæsning (alternativ beregning) af brændstofforbrug

• Opgørelse af mængde og fraktioner af byggeaffald

• Dokumentation ved byggeanddragende: Ingen vurdering

Resultater

Alle moduler

• Klimapåvirkning total [kgCO2-eq] og for referenceenheden [kgCO2eq/m2/år]

• Ved brug af LCAbyg afleveres LCAbyg rapporten (pdf) og LCAbyg projektfilen.

 

• Alternativt: Resultat rapport (tekst og fil) jf. Bilag 4.

• Referenceenheder: Opvarmet areal (energi til bygningsdrift), etageareal (materialer)

• Resultater skal desuden opgøres i de miljø- og ressourceindikatorer, som er inkluderet i Bilag 1, Tabel 11. (gælder ikke for A4)

• Betragtningsperioden er 50 år.

Tabel 15. Registrering og opgørelse af måleraflæsninger

Delforbrug

  Aflæsning
1. måned
2. måned
(...)
Slutaflæsning
Sum
1. Maskiner El          
2. Skurby El          
3. Belysning El          
4. Transport på pladsen El          
5. Opvarming (råhus) El          
6. Udtørring (råhus) El          
7. Særlige forbrug El          

Samlet energiforbrug

Målere
Måleraflæsning
Målerenhed
El (hovedmåler)   kWh
El (bimålere) (sum af alle delforbrug) kWh
Fjernvarme   kWh
Naturgas   m3