Beregningsmetode

Referenceenhed

Resultater for LCA angives som klimapåvirkning efter EN 15978. Klimapåvirkningen er en indikator for det globale opvarmningspotentiale af drivhusgasser ved ophobning i atmosfæren. Enheden for klimapåvirkningen er kg CO2eq og opgøres per arealenhed og år. Påvirkninger fra driftsenergi (B6, evt. D) skal referere til det opvarmede areal, mens materialernes påvirkninger (A, B4, C, evt. D) skal referere til etagearealet. Etagearealet og det opvarmede areal beregnes efter BR18, henholdsvis SBi-anvisning 213.

Den samlede referenceenhed for klimapåvirkning for betragtningsperiode på 50 år er:

kg CO2eq pr. m2 pr. år

Udover klimapåvirkningen skal resultatet desuden angives i de øvrige miljøpåvirkningskategorier og ressourceindikatorer, som er anført i Bilag 1: Emissionsfaktorer, Tabel 11.

Bygningsmodel til beregning af materialemængder

Materialemængder skal beregnes som faktiske mængder i den færdige bygning. Mængdeberegninger kan forenkles ved samlinger, hvis materialemængder herved ikke forringes. Fx kan hjørnesamlinger af vægge beregnes ud fra de ydre dimensioner af væggene for at undgå mængdeberegning af hvert lag. Kun materialer, som indgår i den endelige bygning, er omfattet. Midlertidige foranstaltninger, herunder værn, trapper, stillads eller lignende, er ikke omfattet.

Bilag 2: Bygningsmodellen definerer omfanget og afgrænsning af de omfattede bygningsdele. Bygningsmodellen skal dokumenteres i den angivne struktur eller lignende klassifikation.

Miljødata

Materialernes klimapåvirkning skal beregnes ved brug af miljødata, som overholder følgende krav til kvalitet og repræsentativitet. Miljødata skal som minimum være gyldige, udført efter EN 15804 og verificeret af tredjepart. Derudover skal miljødata repræsentere de pågældende byggevarer i den færdige bygning bedst muligt. Vurdering af repræsentativitet foretages indenfor teknologi, geografi og tid og skal baseres på de i Tabel 4 angivne kriterier. Der skal redegøres for valg af miljødata, hvis valget er truffet blandt flere lignende datasæt.

Til byggevarer, hvor der ikke eksisterer repræsentative specifikke miljødata, skal der benyttes generiske data fra Ökobaudat*. For disse datasæt gælder ligeledes, at der skal anvendes de
tilgængelige data, som er mest repræsentative i henhold til Tabel 4.

Dokumentation af vejledning ved ansøgning om byggetilladelse kan i stedet for baseres på generisk miljødata, og vurderingen af repræsentativitet udelades.

* Ökobaudat er en fri tilgængelig tysk national database med gennemsnitlige miljødata for forskellige byggevarer (www.oekobaudat.de).

Dokumentation

Livscyklusvurderingen skal afrapporteres efter de krav, som er stillet i Bilag 3: Dokumentationskrav. Beregning og dokumentation skal udføres i LCAbyg eller tilsvarende beregningsmetode og beregningsforudsætninger. Ved brug af LCAbyg afleveres LCA bygrapporten (pdf) og LCAbyg projektfilen. Alternativt afleveres Resultat rapport (tekst og fil), jf. Bilag 4.

Den primære genstand for vurderingen kan bestå af flere bygninger. I så tilfælde skal resultater og dokumentation både angives for de enkelte bygninger og for den samlede genstand.

Kravet om LCA skal dokumenteres efterlevet to gange i løbet af et byggeprojekt, på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse og ved færdigmelding af byggeriet. Dokumentationen i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal ikke omfatte modulerne A4-5, som først kan afrapporteres efter afsluttet byggeproces. Ligeledes er vurdering af miljødatas repræsentativitet udeladt, da der i stedet for kan anvendes generisk miljødata.