Omkostningstyper

Beregning af nutidsværdien skal som minimum indeholde en opgørelse af alle relevante bygningsrelaterede omkostninger og indtægter inklusive restværdi for at kunne foretage en ligeværdig sammenligning af alternativer.


For at sikre en ligeværdig sammenligning af alternativer skal der redegøres for valg og fravalg af, hvilke omkostninger og indtægter der anses for relevante.


De typiske hovedomkostningsgrupper omfatter følgende:

  • Anskaffelsesomkostninger, fx terræn og bygningsdele, fast inventar, byggegrund, rådgiverhonorar og bygherreomkostninger.
  • Drift- og vedligeholdsomkostninger, fx løbende drift og vedligehold af bygningsdele og genopretning/udskiftning.
  • Forvaltningsomkostninger, fx administration, skatter og forsikring.
  • Forsyningsomkostninger, fx vand, varme, elektricitet og affald.
  • Renholdelsesomkostninger, fx indvendig renhold, udvendig renhold, vinduespudsning og pasning af udearealer.

Indtægter fra fx produktion af energi skal medtages, hvor disse er relevante for at kunne foretage en ligeværdig sammenligning af fx energibesparende versus energiproducerende alternativer som fx øget isolering kontra solceller, solvarmeanlæg eller jordvarmeanlæg. Den producerede energi opgøres i henhold til energirammeberegning (SBi-anvisning 213, 2018).


Restværdi beregnes i henhold til principperne om lineær afskrivning over bygningsdelenes respektive levetider. Levetider opgøres på basis af levetidstabellen i SBi 2013:30 eller nyere udgave.