Definition af livscyklussen

A1-3 - Produkt

Modulerne indeholder alle processer fra udvinding af råstoffer og brug af sekundære materialer, transport til fabrikken og fremstilling af den færdige byggevare eller det præfabrikerede system. Metode til vurdering af miljøpåvirkninger er beskrevet i EN 15804.

A4 Transport til byggeplads

Modulet omfatter transport til byggeplads, herunder af byggevarer og jord. Transport af personer og materiel samt transport af byggeaffald fra forudgående nedrivning er ikke omfattet.

Transport på og fra byggepladsen hører under modul A5. Beregning af påvirkninger for transport beregnes på basis af transportformernes klimapåvirkning, jf. Bilag 1: Emissionsfaktorer, Tabel 7 og 8.

Ved ukendt transportform skal der vælges transportformen ”standard lastbil”. Det gælder også for transport af jord. Ved ukendt transportafstand skal der antages en afstand på 500 km for byggevarer henholdsvis 200 km for jord. Transportform og -afstand skal dog dokumenteres detaljeret for de fem byggevarer med den største samlede vægt.

Den detaljerede dokumentation skal indeholde alle transportformer og -afstande i leveringskæden, som er relateret til de fem byggevarer. Transport af de øvrige byggevarer og jord dokumenteres som afstand mellem produktionssted og byggeplads og ved brug af den dominerende transportform.

Modulet udelades i den indledende dokumentation for LCA på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse.

A5 – Opførelse / montering

Modul A5 omfatter klimapåvirkninger fra energiforbrug, transport og materialespild i forbindelse med byggeprocessen.

Energiforbrug i byggeperioden skal måles og registreres løbende. Modulet omfatter også andre beliggenheder end den egentlige byggeplads, som er relateret til byggeprocessen. Det kan fx være pladser til lagring, oparbejdning eller præfabrikation.

Elforbrug skal måles og dokumenteres i separate delforbrug i henhold til Tabel 5.

Tabel 5. Opdeling af elforbrug til måling og dokumentation

Delmåler

Eksempler på forbrug

1. Maskiner Elværktøj
2. Skurby Kontorskure, mandskabsskure, beboelsescontainere,
værkstedsvogne, opvarmede materialecontainere
3. Belysning Orienteringslyskæde, orienteringsspots, arbejdslys,
natbelysning 
4. Transport på pladsen Lifte, tårnkran, hejs, eldrevne anlægsmaskiner
5. Opvarmning (råhus) Elvarmeblæsere, el tracing, varmetråde (i beton)
6. Udtørring (råhus) Affugter
7. Særlige forbrug Dykpumper, grundvandspumper 

På mindre byggepladser i skala af enfamiliehusbyggeri kan elforbruget måles og dokumenteres med én måler. Målingen skal starte på dato for anmeldelse af byggearbejde til kommunen eller senest efter installation af måleren. Den sidste dag for målingen er datoen for ibrugtagningstilladelse. Datoen kan ligge tidligere, hvis måleren bliver afmonteret før dette tidspunkt, eller hvis byggeriet er blevet afleveret tidligere. Miljøbelastningen for energiforbruget beregnes med faktorerne i Bilag 1: Emissionsfaktorer, Tabel 11. Datapunkterne mellem de angivne værdier beregnes med lineær interpolation.

Transport i byggeperioden omfatter transport af jord og byggeaffald væk fra byggepladsen samt transport af jord, byggeaffald og byggematerialer på byggepladsen inklusive beliggenheder til lagring, oparbejdning, præfabrikation og lignende. Beregning skal ske efter samme metode som i modul A4. Transport på byggepladsen, som ikke beregnes efter metoden i A4, skal medtages som energiforbrug. Ved ukendt transportafstand væk fra byggepladsen skal der antages en afstand på 200 km for byggeaffald og jord. Brændstofforbrug fx til maskiner og køretøjer på byggepladsen skal registreres. Hvis registrering af brændstofforbrug ikke kan ske på en hensigtsmæssig måde, kan det alternativt estimeres ved beregning. Klimapåvirkningen beregnes ved hjælp af faktorerne i bilag 1: Emissionsfaktorer, Tabel 9.

Alle materialer i bygningsmodellen skal tillægges 10 procent spild, medmindre der påvises en anden mængde spild ved dokumentation. Spild omfatter produktion, transport og affaldsbehandling af byggevaren svarende til summen af A1-3, A4 og C3-4. Spild er materiale, som har til formål at indgå i bygningsmodellen, og som ikke kan sælges som det oprindelige produkt igen.

Ved beregning af påvirkninger i A5 skal metoden beskrevet i dette afsnit anvendes. Der skal ikke anvendes eksterne miljødata. Modulet udelades i den indledende dokumentation for LCA på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse.

B4 – Udskiftninger

En udskiftning omfatter affaldsbehandling af den eksisterende byggevare og produktionen af den nye byggevare svarende til summen af modulerne A1-3 og C3-4. Udskiftninger forekommer for bygningsdele med kortere levetid end betragtningsperioden, og som derfor forventes udskiftet én eller flere gange. Udskiftninger af byggevarer regnes i henhold til EN 15978 som hele udskiftninger. Det vil sige, at for en byggevare med en levetid på 30 år udskiftes hele byggevaren efter 30 år. Det sker også, selvom byggevaren ved en betragtningsperiode på 50 år kommer til at have en restlevetid på 10 år. Levetider skal rekvireres fra SBi 2013:30, Appendiks G – Faktiske middellevetider for bygningsdele.

B6 – Energi til bygningsdrift

Modul B6 omfatter klimapåvirkninger fra produktion af energi til bygningsdrift. Energi til bygningsdrift beregnes som energibehov uden energifaktorer efter BR18 og SBi-anvisning 213. Produktion fra vedvarende energianlæg fraregnes behovet for den respektive energikilde i henhold til bygningsreglementet. Her kan der forekomme negative værdier, fx hvis solceller producerer mere strøm, end der er behov for el til bygningsdrift. Vedvarende energiproduktion ud over mængden, der er indregnet i energirammen, og som eksporteres til forsyningsnettet, skal tilordnes modul D. De enkelte energiformers klimapåvirkninger beregnes separat med de i Bilag 1: Emissionsfaktorer, Tabel 11, angivne faktorer. Dataene indeholder energikildernes miljøbelastninger fremskrevet efter den forventede udvikling af energisektoren (COWI, 2020). Klimapåvirkninger af bygningsinstallationers materialer indgår i modulerne A1-5, B4, C3-4 og D.

C3-4 – Endt levetid

Processer ved enden af bygningens betragtningsperiode omfatter affaldsbehandling, forberedelse til genbrug og eventuel bortskaffelse. Ved brug af miljøvaredeklarationer med C-moduler, som er baseret på danske affaldsscenarier, skal disse C-moduler anvendes. Ved brug af miljøvaredeklarationer med C-moduler, som ikke er baseret på danske affaldsscenarier, skal erstatningsmodulerne fra Bilag 1: Emissionsfaktorer, Tabel 10 anvendes. Ved brug af generiske data fra Ökobaudat med manglende C-moduler skal der ligeledes anvendes disse moduler.

D – Potentialer uden for projektet

Modulet afspejler de potentielle gevinster eller belastninger fra genbrug og genanvendelse af byggevarer efter endt levetid. Disse klimapåvirkninger opstår derfor efter endt levetid for de materialer, der udskiftes i løbet af betragtningsperioden, samt ved nedrivning af bygningen. Resultatet angives separat fra de øvrige resultater.

Valg af scenarier for D-moduler følger proceduren i C3-4 – endt levetid. Hvis der fortsat mangler D-moduler efter denne procedure, sættes klimapåvirkningen for D-modulet til nul.
Bygningsrelateret vedvarende energiproduktion ud over behov til bygningsdrift i henhold til energirammeberegning, som eksporteres til det kollektive forsyningsnet, skal rapporteres i dette modul.

 

Gå videre til Bilag til krav om livscyklusvurdering